Ekwidystanty stacji kolejowych Wrocławia


W poprzednim zadaniu wyznaczyliśmy ekwidystanty położone w równym oddaleniu od obiektów linearnych, jakimi są rzeki. Tym razem zajmiemy się wyznaczeniem obszarów położonych w jednakowym oddaleniu od punktów jakimi są, stacje i przystanki kolejowe. Za przykład posłuży nam jeden z największych węzłów kolejowych w Polsce, czyli Wrocław. Z miasta, promieniście we wszystkich kierunkach wychodzi 10 linii kolejowych, na których zlokalizowanych jest 25 stacji i przystanków.
 Polecenie 1
Wydrukuj podkład mapy i na podstawie informacji z atlasu napisz nazwy ważniejszych miejscowości, do których prowadzą linie wychodzące z miasta.
Polecenie 2
Na terenie miasta znajduje się około 179 km czynnych linii i łącznic kolejowych[1]. Większość używanych jest w ruchu pasażerskim. Oblicz gęstość linii kolejowych w mieście, jeśli jego powierzchnia wynosi 292 km2.
Polecenie 3
Na podstawie informacji z planu miasta, lub map internetowych, nanieś lokalizację wymienionych w tabeli stacji i przystanków kolejowych. Zaznacz także stacje przy nieczynnych liniach kolejowych, gdyż możliwe jest ich ponowne wykorzystanie do celów pasażerskich.
Polecenie 4
Wyznacz skalę mapy. W tym celu odnajdź w południowo – wschodniej części mapy charakterystyczną, zieloną literę „I”. Jest to odcinek ulicy Bardzkiej pomiędzy skrzyżowaniami z aleją Armii Krajowej i ulicą Świeradowską. Zmierz jaką długość ma ten odcinek na wydrukowanej mapie.
Polecenie 5
Na podstawie planu miasta, lub map z serwisu Google oblicz jaką długość w rzeczywistości ma odcinek ulicy Bardzkiej pomiędzy skrzyżowaniem z aleją Armii Krajowej i ulicą Świeradowską.
Polecenie 6
Na mapie, w miejscu przeznaczonym na legendę, przygotuj podziałkę liniową. Porównaj odcinek zmierzony na mapie z odległością rzeczywistą, według następującej proporcji:
Polecenie 7
Do wykonania właściwej części zadania potrzebny będzie Tobie cyrkiel. Od każdej stacji i przystanku kolejowego zatocz okręgi o promieniu jednego kilometra. Powtarzaj całą operację dla średnicy co kilometr większej.
Polecenie 8
Rysunek po prawej obrazuje jak dokończyć zadanie. Wykorzystując łuki nakreślone cyrklem poprowadź linie w równej odległości od stacji i przystanków kolejowych. Ekwidystanty najlepiej wykonać przy pomocy długopisu lub cienkopisu, wówczas kiedy zmażesz gumką niepotrzebne fragmenty łuków zostaną tylko niezbędne linie. Przygotuj skalę barw i pokoloruj powierzchnie pomiędzy poszczególnymi ekwidystantami. Przygotuj legendę, w której wyjaśnisz znaczenie kolorów, podpiszesz się i umieścisz datę wykonania mapy.  
Polecenie 9
Zgłoś się do nauczyciela po zasłużoną ocenę!

PODSUMOWANIE
Przedstawiony na mapie obraz uwzględnia odległość poszczególnych obszarów Wrocławia od stacji       i przystanków kolejowych. Mapa może stanowić ważny element w dyskusji nad rozwojem kolei aglomeracyjnej. W polskiej praktyce, za strefę oddziaływania przystanków transportu publicznego, zwyczajowo przyjmuje się obszar w promieniu od 500 do 1000 m. Odpowiada to czasowi dojścia od 6 do 12 minut, przyjmując średnią prędkość pieszego na poziomie około 5 km/h[2]. Niestety duża liczba rzek       i cieków wodnych, przy jednoczesnej małej liczbie przepraw, sprawia, że niektóre obszary miasta są odcięte od najbliższej stacji, a inne gęsto zaludnione obszary są zbyt oddalone od najbliższej stacji. Nawet zbudowanie nowych przystanków tylko w niewielkim stopniu poprawi dostępność sieci kolejowej dla mieszkańców. Kolej we Wrocławiu powinna być traktowana jako najważniejszy element komunikacyjny obsługujący obszar aglomeracyjny, a nie jako element komunikacji wewnątrzmiejskiej.

CIEKAWOSTKI!
  • We Wrocławiu, w ostatnich latach dużo mówi się nad wykorzystaniem sieci kolejowej w transporcie miejskim. Rzeczywiście stworzenie kolei aglomeracyjnej, pomogło by w codziennych dojazdach do centrum, mieszkańcom miasta i ościennych miejscowości. Niestety plany rozbijają się o brak pieniędzy i problemy organizacyjne. Być może przygotowana przez ciebie mapa przekona urzędników Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, że warto zainwestować w ten projekt pieniądze.
  • Dawniej w mieście znajdowało się więcej dworców niż obecnie. W pierwszych latach rozwoju kolei poszczególne spółki budowały osobne dworce czołowe dla swoich linii kolejowych. Wszystkie one zachowały się do naszych czasów, choć nie służą już obsłudze podróżnych. Zbudowany w 1842 roku, najstarszy budynek dworcowy w dzisiejszej Polsce – dworzec Kolei Górnośląskiej przy ulicy Małachowskiego, pełni funkcję noclegowni, na Dworcu Świebodzkim znajduje się m.in. scena teatralna, a dworzec kolei wąskotorowej przy placu Staszica został zaadaptowany na potrzeby domu parafialnego.

[1] za: Wrocław u progu III tysiąclecia, raport o mieście, 2002, Urząd Miejski Wrocławia, s. 77
[2] Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, w Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” nr 3 (2008) str. 115 – 124, za: www.urbanistyka.info

Komentarze

Popularne posty