Ekwidystanty rzek Wrocławia

Ekwidystanta jest to jedna z izolinii łącząca na mapie punkty leżące w tej samej odległości od danego miasta, drogi, czy obszaru. Mimo dziwnej i obcobrzmiącej nazwy (wywiedzionej z łaciny), jest powszechnie stosowana i znajduje się na praktycznie każdej mapie. Ekwidystantą są np. równoleżniki! Innym przykładem ich zastosowania było poprowadzenie na kontynentach linii równoległych do wybrzeży morskich. Dzięki temu zabiegowi i prześledzeniu informacji o rozmieszczeniu ludności świata naukowcy doszli do wniosku, że blisko połowa z nas mieszka w odległości nie większej niż 200 km od wybrzeży morskich[1].

l.p.
Nazwa
Długość (w km)[2]
1
Kanały Odrzańskie
28
2
Odra
26
3
Widawa
16
4
Ślęza
15
5
Bystrzyca
14
6
Ługowina
10
7
Ryńka
8
8
Oława
7
9
Dobra
6
10
Łękawica
6
11
Rogożówka
5
12
Mokrzyca
4
13
Stabłówka
4
14
Fosa Miejska
3
15
Inne
22
SUMA
174
Ø       Polecenie 1
Zadnie, które przed nami, dotyczy Wrocławia i przepływających przez miasto rzek. Na mapie w atlasie możesz odnaleźć ich nazwy. Z ważniejszych należy wymienić Odrę i jej dopływy - Oławę, Widawę, Ślezę, Bystrzycę. W granicach administracyjnych miasta, łączna długość wszystkich cieków wodnych, w tym mniejszych strumieni, wynosi przeszło 170 km. Wydrukuj podkład mapy i nanieś wymienione nazwy rzek.

Ø       Polecenie 2
Patrząc na załączoną mapę dochodzimy do wniosku, że rzeki nie są rozmieszczone równomiernie. Mimo to możemy pokusić się o obliczenie gęstości sieci rzecznej Wrocławia. Oblicz gęstość sieci rzecznej Wrocławia, jeśli długość cieków wodnych wynosi 174 km, a powierzchnia miasta to 292 km2.

 Polecenie 3
Po wydrukowaniu załączonej mapy, przedstawiającej tylko pięć najważniejszych rzek miasta, naszą uwagę powinien zwrócić brak skali. Jest to tylko pozorne niedopatrzenie. Będziesz musiał sam stworzyć podziałkę liniową. W tym celu odnajdź w południowo – wschodniej części mapy charakterystyczną, czerwoną literę „I”. Jest to odcinek ulicy Bardzkiej pomiędzy skrzyżowaniami z aleją Armii Krajowej i ulicą Świeradowską. Zmierz jaką długość ma ten odcinek na mapie.

Polecenie 4
Na podstawie planu miasta, lub map z serwisu Google oblicz jaką długość w rzeczywistości ma odcinek ulicy Bardzkiej pomiędzy skrzyżowaniem z aleją Armii Krajowej i ulicą Świeradowską.  

Polecenie 5
Na mapie, w miejscu przeznaczonym na legendę przygotuj podziałkę liniową. Porównaj odcinek zmierzony na mapie z odległością rzeczywistą, według następującej proporcji:

 Polecenie 6


Równolegle do rzek, co kilometr, poprowadź linie. Najlepiej w tym celu przygotować sobie domiar na pasku papieru, który możesz przykładać co jakiś czas do rzeki i zaznaczać punkty. Można też skorzystać z cyrkla. Kreśląc, co pewną odległość okręgi o odpowiedniej średnicy uzyskamy powierzchnię      o określonym oddaleniu od rzeki. Poniższe ilustracje przedstawiają oba sposoby postępowania.

Polecenie 7
Połącz punkty liniami, czyli ekwidystantami, a następnie przygotuj skalę barw i pokoloruj powierzchnie pomiędzy poszczególnymi ekwidystantami. Przygotuj legendę, w której wyjaśnisz znaczenie kolorów, podpiszesz się i umieścisz datę wykonania mapy.  

Polecenie 8
Zgłoś się do nauczyciela po zasłużoną ocenę!PODSUMOWANIE
Przedstawiony na Twojej mapie obraz uwzględnia tylko pięć najważniejszych rzek, przepływających przez miasto. W rzeczywistości w mieście trudno jest znaleźć obszar oddalony o więcej niż 2 kilometry od rzeki, strumienia, kanału, czy innego zbiornika wodnego. Największą odległość od rzeki obserwujesz w północno-wschodniej części miasta (osiedla Pawłowice, Psie Pole, Zakrzów), ale warto dodać, że prostopadle do rzeki Widawy przepływa tędy niewielki strumień Dobra. Podobnie pomiędzy Bystrzycą i Ślęzą, w zachodniej części miasta znajdują się m.in. dwa strumienie – Kasina i Ługowina. Takich przykładów, zbliżających poszczególne obszary miasta do wód jest znacznie więcej! Wrocław to miasto o bardzo rozbudowanym systemie wód powierzchniowych.
CIEKAWOSTKI
  •  Przygotowana przez ciebie mapa ma praktyczne znaczenie. Może posłużyć jako jeden z elementów oceny zagrożenia powodziowego miasta. Oczywiście inną ważna informacją, która powinna być brana pod uwagę jest ukształtowanie terenu i wysokość danego obszaru nad poziom morza.    
  • Dzięki tej mapie możesz też wyznaczyć obszary, gdzie warto zamieszkać. Jeśli cenisz bliskość wody i spacery nad rzeką to idealnym miejscem zakupu mieszkania wydaje się tzw. Wielka Wyspa, czyli osiedla Sępolno lub Biskupin. Natomiast jeśli nie lubisz wody to najlepszym rozwiązaniem jest zakup mieszkania na południu miasta, na Krzykach. Niestety wszystkie wymienione wyżej lokalizacje należą też do najdroższych w mieście![1] za: Dobosik B. et al., 2004, Przestrzeń geograficzna, w której żyje człowiek, SOP, Toruń, s. 100
[2] Długość rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia, opracowanie własne za: Encyklopedią Wrocławia, 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław (hasła dotyczące poszczególnych rzek i strumieni).
Komentarze

Popularne posty